s Mr $hËîkH Gu|âM E Wårî$ (A$ïF) (@sheikh28_) | Instagram photos, videos, highlights and stories

Mr $hËîkH Gu|âM E Wårî$ (A$ïF)
@sheikh28_


~LäBâïk Yå ÁLĪ 👑($Hër-Ë-Khúdã)🖤 -Proud to be an Indian 🇮🇳 ~ MåGñåTë ~GloBeTrOtTëR✈️ ~$mÅrTWøRk ïS BëTTëR ThåN HårDWørK💯 ~cLås$y😎& üÑïqU£ ~FåSçïÑåTïñG🤘
https://m.facebook.com/sk.g.warsi

Images by Mr $hËîkH Gu|âM E Wårî$ (A$ïF) (@sheikh28_)